وکیل مهریه

وکیل مهریه با تخصص وکالت در دعاوی خانوادگی می تواند از حقوق شرعی و قانونی شما دفاع نماید،شیوه قانونی مطالبه مهریه و جریان احقاق حق در این خصوص در تخصص وکیل مهریه می باشد.

مهریه چیست؟

مهر مال یا حق مالیست که در ضمن عقد نکاح برای زن تعیین می شود و وی به محض وقوع عقد مالک آن مال گشته و می تواند آنرا از مرد مطالبه نماید.

ویژگی و مشخصات مهریه:۱-مهریه باید مالیت داشته باشد ۲-قابل تملک باشد و زن بتواند مالک آن گردد ۳-بین طرفین عقد نکاح مهریه باید معلوم بوده و اوصاف آن مجهول نباشد .

وکیل مهریه در تهران

حق حبس زن در خصوص مهریه

زن نسبت به وصول مهریه حق حبس دارد یعنی مادام که پس از عقد نکاح مهریه به وی تسلیم نشده باشد می تواند از کلیه تکالیف و وظایف زناشویی امتناع کند لکن در صورتی که به اختیار مبادرت به انجام تکلیف خاص زناشویی(همبستر شدن)نماید حق حبس وی ملغی تلقی می گردد.

هرگاه قسمتی از مهریه مدت دار و موجل باشد و قسمت دیگر مهریه حال باشد

حق حبس زن فقط نسبت به قسمت حال و قابل ادا اعمال می گردد و زن می تواند تا آن مقدار از مهریه از ایفای وظایف زناشویی خودداری نمایید .

به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۷۰۸ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زن نیست .

وکیل برای مهریه

انواع مهریه

 1. مهرالمسمی
 2. مهرالمثل
 3. مهرالمتعه
 • مهرالمسمی:مهری که همزمان با انعقاد عقد نکاح یا پس از آن توسط طرفین عقد یا شخص ثالثی تعیین می گردد.
 • مهرالمثل :مهریه ای که در پاره ای از شرایط فرضا وقتی مهریه در نکاح تعیین نشده و زن تمکین خاص کرده باشد .
 • با در نظر گرفتن شرایط مختلف زن از قبیل وضعیت شغل و تحصیلات،خانواده و مکنت خانواده پدر و غیره و با در نظر گرفتن عرف محل و مکان و در مقایسه با اماثل آن زن تعیین می گردد.
 • مهرالمتعه:مهریه ای که در پاره ای از موارد با لحاظ وضعیت دارایی و مکنت مرد تعیین و مطالبه می گردد

مانند موردی که مهر در عقد تعیین نگشته باشد و مرد همسر خود را طلاق دهد .

بهترین وکیل مهریه

مرجع صالح برای مطالبه مهریه:

حسب آخرین تغییرات قانونی اداره اجرائیات ثبت محل وقوع عقد نکاح پس از صدور تجرائیه صلاحیت اجرای مهریه و احقاق حقوق زن در این زمینه را دارد ،زن می تواند از طریق خدمات وکلای متخصص مهریه مراجعه و مطالبه مهر نماید .

تعیین مهریه به عهده شخص ثالث

ممکن است برای برخی این سوال مطرح گردد آیا ممکن است شخصی به غیر از شوهر عهده دار پرداخت مهریه گردد یا مال خود را به عنوان مهریه در عقد نکاح دیگران قرار دهد؟

شخص ثالث می تواند مال خود را در عقد نکاح اغیار به عنوان صداق قرار دهد یا تعهدی مالی به عنوان مهریه به عهده بگیرد و از این جهت دچار اشکال حقوقی نمی شویم.

وکیل برای مهریه در تهران

ضمانت اجرای معیوب بودن مهریه

در صورتی که مهریه مال مثلی و غیر معین باشد با مطالبه زن و تعیین مصداق و تحویل مهریه از جنس معیوب زن می تواند آنرا نپذیرفته و ایفای دین تلقی ننماید و از طریق دادگاه خانواده الزام شوهر به تعیین مصداق و تحویل مطابق سند نکاح را مطالبه نماید .

لکن اگر مهریه مال معینی بوده و بعد از عقد مشخص گردد که معیوب بوده در این صورت زن می تواند ؛

الف)قرارداد فرعی مربوط به مهریه را فسخ نموده و مثل یا قیمت معادل مهریه را از مرد مطالبه نماید.

ب)مهریه معیوب را نگه داشته و مطالبه آرش نماید یعنی تفاوت قیمت مورد معیوب با سالم را به عنوان خسارت دریافت نماید .

در این مورد ظاهرا باید زن در زمان وقوع عقد از وجود عیب بی اطلاع باشد

زیرا در صورت اطلاع و اقدام مسئولیتی اصولا نباید متوجه مرد باشد و این زن است که به اطلاعات کافی از وجود عیب در مهریه علیه منافع شخصی خویش عمل نموده است

ضمانت اجرای تلف مهریه

در صورت نابودی مهریه معین مانند یک فرش یا خودرو یا کشتی و الخ معین که به عنوان مهریه در عقد نکاح تعیین گشته است،

مثل یا قیمت آن از هرنظر توسط کارشناس تعیینی دادگاه مشخص گشته و به زن تحویل می گردد.

بدیهیست که موارد فوق در صورت نابودی آن معین قبل از تسلیم به زوجه است.

در غیر اینصورت یعنی در حالتی که مهر به صورت سالم و بلاعیب تحویل زوجه گشته و در ید وی  به هر دلیلی تلف یا معیوب گردد ،

هیچگونه مسئولیتی متوجه مرد نبوده و از این جهت زن نمی تواند مطالبه ای از ایشان داشته باشد .

وکیل مهریه تهران

تقسیط مهریه

مرد می تواند مدعی اعسار از پرداخت حق ننوده و در دادگاه مراتب را اثبات نماید.

بحث امکان استناد یا عدم امکان استناد زن به حق حبس و خودداری از اجرای تکالیف زناشویی مطرح گشت که به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تقسیط مهریه موجب زوال و سقوط حق حبس زن در صورت وجود سایر شرایط قانونی نمی گردد.

تاثیر فوت برمهریه

فوت شوهر اصولا هیچ تاثیری بر حق زن بر مهریه نداشته و زن در صورت عدم وصول مهریه قبل از فوت همسرش بعد از این تاریخ می تواند از ترکه متوفی مطالبه و اجرای مهریه نماید.

برعکس  فرض فوق در صورت فوت زن نیز ورثه وی می توانند به قائم مقامی از وی به طرفیت مرد اقامه دعوی و مطالبه حق مالی مورث خود برای مطالبه مهریه را داشته باشند .

فلذا هر یک به اندازه ای که زن متوفی ارث می برند به نسبت مهریه حق مطالبه و انجام اقدامات قانونی و اجرائی دارند و حق بر مطالبه مهر با فوت زایل نمی گردد .

تاثیر طلاق بر مهریه

پس از وقوع عقد نکاح مالکیت زن بر مهریه متزلزل است و در صورت وقوع نزدیکی مالکیت وی نسبت به کل مهریه کامل و مستقر می گردد،پس هرگاه شوهر قبل از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.

در این حال اگر زن قبل از طلاق و قبل از نزدیکی تمام مهر را مطابق قانون وصول کرده باشد مکلف است مازاد از نصف را به مرد بازگرداند.

وکیل مهریه - وکیل مهریه

مزایای مراجعه به وکیل مهریه در دفتر علی فرجی :

 1. افزایش احتمال رسیدن به موفقیت
  قطعا زمانی که شما برای حل مسائل خود، علل الخصوص مسائل حقوقی، به افراد کارشناس و متخصص در این زمینه مراجعه می‌کنید سریع‌تر و از راه‌های مطمئن‌تر به نتیجه خواهید رسید. وکلای مهریه ما در حیطه‌ی پرونده‌های مهریه دانش و تخصص فوق العاده‌ای دارند و پرونده‌های موفق زیادی را در کارنامه کاریشان به ثبت رسانده‌اند.
 2. عدم غفلت از جزئیات

زمانی که در اولین جلسه‌ی مشاوره به ما مراجعه می‌کنید شمار را از همان ابتدا در جریان جزئیات قانونی مربوط به پرونده تان قرار می‌دهیم که شاید از قبل به آن توجه نکرده‌اید و آن را بی اهمیت گماشته اید؛ درحالی که همین جزئیات می‌تواند یک پرونده را از مرحله باخت به مرحله برد برساند.

 1. حفظ آرامش و صبر داشتن

زمانی که موکلان با موانع مختلفی در مواجه با مشکلات روبه رو میشوند آرامششان را از دست می‌دهند و دچار سردرگمی مفرط میشوند. یکی از شعارهای وکلای ما صبر داشتن در موقع برخورد با مسائل است. آنها سعی می‌کنند بسیار صریح و واضح پاسخ سوالات موکل خود را بدهند و مانند یک روانشناس دلسوز عمل کنند و با قوت قلب دادن به موکل سعی می‌کنند آرامش را مجددا” به او بازگردانند.

 1. تسریع روند دادرسی

از دیگر مزایای همکاری با یک وکیل کارکشته و مجرب این است که بهترین راهکارها را در مواجه با موانع گوناگون ارائه می‌دهند. براستی که این کار هر کسی نیست و تنها از یک وکیل مهریه دانا و توانا برمی‌آید تا به درستی و بدون اتلاف وقت و هزینه، پرونده مهریه را به نتیجه برساند.

وکلای مهریه یکی از مهمترین وکیل‌های پایه یک دادگستری به حساب می‌آیند که مستقیما با مشکلات مربوط به خوانواده مانند ازدواج، طلاق، مهریه و .. سروکار دارند. وکیل مهریه به تمامی قوانین و ماده‌های مربوط به مهریه تسلط دارد و علم و آگاهی لازم را در مورد مسائل فقهی و شرعی در ارتباط با مسائل مربوطه دارد. وکلای مهریه موظفند دائما در حال بروز رسانی اطلاعات خود در مورد قوانین جامعه و کشور باشند چراکه گره‌ی مشکلات درصد بالایی از مردم به دست آنها باز میشود

زمانی که مرد قادر نباشد مهریه زن را تمام و کمال و به صورت یکجا به زن پرداخت کند، دادگاه حکم می‌کند که در ابتدا بخشی از مهریه توسط مرد پرداخت شود و مابقی آن به طور ماهیانه قسط بندی شود و توسط قوه قضاییه دریافت و به زن پرداخت خواهد شد.

اگر مرد به هیج عنوان حاضر به پرداخت مهریه نشود و مدعی شود توان پرداخت مهریه زن را ندارد، دادگاه میتواند برخی از اموال او را به عنوان مهریه توقیف کند ازجمله:

 • منزل مسکونی اعم از آپارتمانی یا ویلایی
 • زمین کشاورزی و مسکونی
 • سهام تجاری
 • حقوق پرسنلی
 • حساب سپرده
 • تلفن همراه
 • مطالبات خوانده از اشخاص ثالث
 • و ..

هنگامی زن تنها میخواهد از همسرش به هر گونه که شده جدا شود و برای تسریع روند طلاق مهریه خود را می‌بخشد، طلاق توافقی بین آنها صورت گرفته است. اما ممکن است در ایام عده زن از این تصمیم خود پشیمان شود که در این صورت طلاق لغو شده و آن دو زن و شوهر محسوب میشوند.
اما زمانی هست که زن در رابطه با مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می کند به این معنی که از نظر من تو دیگر وظیفه ای برای پرداخت مهریه نخواهی داشت که این کار باعث می شود تا تکلیف شوهر در پرداخت مهر به طور کلی ساقط شود که در این حالت زن حق مطالبه مهریه را مجددا" نخواهد داشت.

اگر زمان دادگاه درست به طرفین ابلاغ شده باشد و مرد در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، دادگاه او را به صورت غیابی به پرداخت مهریه محکوم خواهد کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *