وکیل مهریه

وکیل مهریه وکالت تخصصی دعاوی خانوادگی را بر عهده دارد ،مهریه صرفا یکی از دعاوی عمده مربوط به اختلافات خانوادگی و از دعاوی مالی مربوط به این زمینه می باشد ،حق زن نسبت به مهریه از آثار عقد نکاح بوده و مستقلا بدون تحقق نکاح صحیح اصولا بلاوجه می باشد.

مهریه

مهریه یا صداق که به فارسی آنرا کابین نیز می گویند مالی است که زن بر آور نکاح مالک آن گشته و مرد ملزم به اعطای آن به وی می باشد .

مهریه با شیربها متفاوت است،شیربها مالیست اضافه بر مهریه که در فرهنگ برخی از اقوام ایرانی مرد در ازای نکاح به پدر و مادر زوجه پرداخت می کند.

وکیل مهریه تهران می تواند شما را در تمامی مراحل مطالبه و اجرای احکام و اجرائیه های مربوط به آن همراهی نماید.

اقسام مهریه

مهرالمسمی:هرگاه مهریه در عقد ازدواج با توافق طرفین تعیین شده باشد آنرا مهرالمسمی گویند،مانند:یک خانه ،۲۰۰عدد سکه طلا ،یک سفر خارجی و الخ…..

مهرالمثل:مهری است که پر عقد نکاح قید نگشته و بر اساس عرف و عادت و با توجه به مجموعه اوصاف ظاهری و باطنی زن و موقعیت اجتماعی وی و موقعیت زمانی و مکانی هر مورد تعیین و مرد ملزم به پرداخت آن می گردد.

مهرالمتعه:هرگاه در عقد نکاح مهر تعیین نگشته و مرد قبل از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه می باشد ،که میزان آن با توجه به وضعیت اقتصادی مرد و معیشت وی تعیین و پرداخت خواهد شد .

وکیل مهریه قبل از هر اقدامی پاسخگوی سوالات شما می باشد .

مرجع مطالبه مهریه

در حال حاضر متاسفانه بدوا تنها راه وصول مهریه مراجع ثبتی می باشند و پس از طی مراحل مربوطه اگر در مرجع مذکور اجرائیه مربوط به مهریه منتهی به پرداخت کامل مهریه تا سقف قانونی نگردید امکان طرح دعوا در محاکم خانواده و استفاده از ضمانت اجراهای رایج از قبیل بازداشت مدیون امکانپذیر می باشد .

اصولا اجرائیه مهریه را اداره اجرایی که عقد نکاح در دفترخانه حوزه آن منعقد گردیده باشد صادر خواهد کرد،لکن اعطای نیابت جهت پیگیری روند اجرا در شهر یا استان های دیگر امری رایج می باشد .

بهترین وکیل مهریه قبل از اقدام باید شما را از عواقب و آثار طرح دعوا و درخواست مهریه آگاه نماید .