9E75C04D DB9E 4F5F A611 08F3818A0ABA 1000x423 - وکیل جعل و استفاده از سند مجعول

وکیل جعل و استفاده از سند مجعول

وکیل جعل و استفاده از سند مجعول در پرونده های جعل دارای تخصص عملی می باشد و صرفنظر از مطالعات دانشگاهی در این زمینه ؛

تجربه عملی کار بر روی این دست پرونده ها را دارد.

جعل و استفاده از سند مجعول غالبا با انگیزه های مالی مانند فرار از ادای دین و یا انتقال مال غیر به عمل می آید.

ولی مواردی نیز وجود دارد که مرتکب انگیزه های مادی از جعل سند ندارد؛مانند جعل برگه مرخصی برای فرار از خدمت و دریافت مرخصی از یگان نظامی.

مصادیق رفتار مجرمانه

جعل بر اساس تعریف قانونی و رویه قضایی دادگاه ها عبارت است از:

ساختن نوشته و سند ،ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن،قلم بردن،

الحاق یا اثبات،محو یا اثبات،سیاه کردن،تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت با تاریخ حقیقی آن،الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و نهایتا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب مهر

رفتارهای مادی جرم جعل هستند و در کلیه رفتارهای فوق باید عمد در فعل و قصد تقلب وجود داشته باشد .

در پروسه رسیدگی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول وکیل جعل و استفاده از سند مجعول در تهران می تواند وکالت شما را عهده دار گردد.

استفاده از سند مجعول

در خصوص استفاده از سند مجعول ضرورت دارد که استفاده کننده از سند مجعول از بحث جعلی و مخدوش بودن اسناد مورد استفاده آگاه باشد

بنابر این در صورت عدم آگاهی ارائه کننده یا استفاده کننده پیگرد کیفری وی در دادگاه به حکم برائت ختم خواهد شد.

استفاده کننده از سند جعلی ضرورت ندارد که حتما نفع و فایده ای از رفتار خود ببرد برای مثال ممکن است بعد از

ارایه و استفاده از سند دستگیر گردد و نفعی را که به دنبال آن است تحصیل نکند.

اما با این اوصاف قابل پیگیرد کیفری است .