وکیل جهیزیه

استرداد جهیزیه و مسائل مربوط به دعوای استرداد جهیزیه عموما پس شکل گیری اختلاف ما بین زوجین از رایج ترین سوالات و محل بحث فراوان است.

جهیزیه اقلامی از وسایل زندگی زناشویی است که غالبا توسط زن برای زندگی مشترک تهیه و در اختیار زوج و تحت امانت او می باشد.

با بردن جهیزیه به منزل مرد مالکیت زن نسبت به آن زایل نمی گردد و زن می تواند هرگاه بخواهد جهیزیه خود را به وسیله مراجع قضایی صالح مطالبه کند.

وکالت استرداد جهیزیه

بسته به تقویم اقلام جهیزیه در دادخواست استرداد جهیزیه که طرح می گردد این دعوا می تواند در دادگاه خانواده یه شورای حل اختلاف باشد ،اما با توجه به قانون شورای حل اختلاف دست قاضی شورای برای ارزیابی جهیزیه مورد مطالبه و اعلام خروج آن از حدود صلاحیت شورا باز بوده و از این جهت می تواند موجبات رد و عدم استماع یا صدور قرار عدم صلاحیت را فراهم آورد.

ادله اثبات وجود جهیزیه

سند عادی شمارش و توصیف جهیزیه که توسط خانواده زن تهیه و به امضا مرد می رسد و درواقع این اموال را به صورت امانت در ید مرد قرار می دهد رایج ترین و بهترین دلیل برای اثبات وجود جهیزیه و تحویل فیزیکی آن به مرد است.

اما سوال و نگرانی اساسی این است که در صورت  فقدان سند مذکور که به سیاهه اموال نیز شهرت دارد آیا زن نمی تواند جهیزیه خود را مطالبه کند؟

در پاسخ می توان گفت که زن قطعا می تواند با استناد به سایر ادله اثبات دعاوی مالی از شهادت شاهد تا شهادت و سوگند تکمیلی مبادرت به طرح دعوای استرداد جهیزیه نموده و امید به موفقیت نیز داشته باشد.

تامین خواسته در دعوای استرداد جهیزیه

جهت در امنیت قراردادن خواسته(جهیزیه)و تضمین اجرای رای احتمالی مبنی بر محکومیت مرد به استرداد جهیزیه قانونگذار امکاناتی را در اختیار زن قرارداده است تا قبل از طرح دعوتی اصلی و یا هم زمان با آن تامین اقلام جهیزیه و خارج کردن آن از تسلط مرد را با پرداخت خسارت احتمالی انجام و از این طریق قبل از تصمیم نهایی دادگاه جهیزیه موضوع مطالبه را از مضنه تعدی و تفریط طرف مقابل در امان قرار دهد.

وکیل استرداد جهیزیه در تهران