وکیل مطالبه نفقه

نفقه از حقوق مالی مربوط به حقوق خانواده است و به اعتبار رابطه مابین نفقه دهنده یا با اصطلاح منفق و نفقه گیرنده به دو شق تقسیم می گردد؛

نفقه همسر اعم از دائم یا منقطع در صورت شرط ضمن عقد بر عهده مرد بوده و در صورت فوت به شکل یک دین بر ترکه مرد می ماند.

نفقه زوجه موقت

با توجه به اینکه در نکاح موقت نفقه زن به عهده مرد نیست در صورت شرط ضمن عقد امکان مطالبه موجود است در غیر اینصورت زن مستحق نفقه نیست.

نفقه اقارب

صرفا اقارب نسبی در خط عمودی مستحق مطالبه نفقه می باشند به شرط اینکه ندار باشند و نتواند با اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کندو منفق به اندازه کافی تمکن مالی داشته باشد که با پرداخت نفقه در وضعیت زندگی شخصی خود با مضیغه مواجه نشود.

به عنوان مثال نفقه فرزند به عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت پرداخت او بر عهده اجداد پدری،در صورت نبودن اجداد پدری یا عدم ملائت ایشان بر عهده مادر و در صورت زنده یا قادر نبودن او بر عهده اجداد مادری و جدات پدری  به صورت مساوی است.

تعدد نفقه گیرنده

اگر شخصی دارای تمکن مالی بوده اما اقارب واجب النفقه متعدد داشته باشد که برای پرداخت نفقه همگی همزمان قادر نباشد ؛

اول نفقه زن پرداخت می گردد

بعد نفقه اقارب عمودی نزولی مانند فرزند

سپس نفقه اقارب عمودی صعودی مانند پدر و مادر پرداخت می گردد.

نفقه فرزند نامشروع

اصولا تکالیف مالی همچون انفاق متوقف بر نسب مشروع است و تا مدت ها فرزندان نامشروع نمی توانستند از امکانات مالی یا اسم خانوادگی عاملین این نسب نامشروع(پدر و مادر طبیعی)استفاده کنند،اما هیئت عمومی دیوانعالی کشور مبادرت به صدور رای وحدت رویه ای نمودند که به موجب آن فرزند نامشروع هم می تواند از اسم فامیل پدر طبیعی استفاده و در صورت اثبات شرایط قانونی مخارج زندگی خود را از پدر و مادر طبیعی دریافت کند.

تفاوت های نفقه زن با نفقه اقارب

نفقه زن در صورت تمکن یا عدم تمکن مرد به عهده اوست لیکن نفقه اقارب در صورتی قابل مطالبه است که نفقه دهنده دارا باشد.

نفقه زن با توجه به وضعیت زن معین می شود اما نفقه اقارب با توجه به وضع مالی نفقه دهنده معین می شود.

نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است.

زن می تواند در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه ،نفقه حال و گذشته خود را از مرد مطالبه کند در حالی که نفقه اقارب صرفا مربوط به زمان حال و آینده است و تخلف منفق در گذشته برای او مسئولیت آور نیست.

وکیل نفقه در تهران.وکالت نفقه