وکیل طرح صنعتی

معنای مالکیت در زمان های گذشته غالبا تحت دیدگاه های سنتی بوده و اشاره به ارتباط مابین اشخاص و جز مثبت دارایی ایشان یعنی اموال فیزیکی و قابل روئیت بود ،درحالی که امروزه با شکل گیری مفهوم جدید مالکیت و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف از آن به طور کلی تعریف مالکیت و حدود و ثغور آن متحول گشته و برسی و شناسایی آن محل نیاز جدی شده .

مالکیت صنعتی: حقوق انحصاری مالک یا پدیدآورنده بر کلیه پدیده های با ماهیت صنعتی یا خدماتی یا بازرگانی و کلیه علائم و نشانه های معرف آنها می باشد .

طرح صنعتی که مبتکر و مالک آن قصد ثبت طرح و استفاده از مزایای قانونی ثبت را دارد می بایست جدید و اصیل باشد به این معنی که به جهت عمومیت یا استفاده مستمر توسط اشخاص قبل از ثبت اصطلاحا افشا نشده باشد .

در صورت فقدان شرایط پیش گفته ولو در صورت ثبت طرح نیز ثبت کننده واجد حمایت و ایجاد انحصار تولید و توزیع و به طور کلی حقوق قانونی نمی باشد .

نه تنها ظاهر طرح صنعتی و نام آن از اهمیت برخوردار است بلکه کارکرد آن نیز باید جدید بوده و سابقا ثبت نشده باشد .

 وکیل متخصص طرح صنعتی

به موجب ماده 20 قانون ثبت اختراعات.طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386:هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط .رنگ ها و یا بدون آن.به گونه ای که ترکیب و یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صناتیع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است.

علت ثبت و به طور کلی فلسفه حمایت قانونی از حقوق ثبت کنندگان طرح های صنعتی ایجاد انحصار در منافع طرح برای مبتکر و ثبت کننده به عنوان خالق طرح و اعطای پاداش به طور زمان مند برای شخص فوق از این طریق است .

حدود مالکیت

اصولا کسی مالک طرح صنعتی است که طراح و مبتکر آن باشد اما این قاعده دارای استثناعاتی به شرح ذیل می باشد؛

۱-زمانی که مالک حقوق ناشی از طرح خود را به دیگری واگذار نماید.

۲-زمانی که پس از ایجاد و ثبت پدیدآورنده فوت نماید ورثه حین الفوت حقوق ناشی از طرح صنعتی را به ارث ببرند.

۳-زمانی که اصل طراحی و ایجاد طرح به سفارش دیگری بوده و تحت قرارداد یا بدون قرارداد حقیقتا سفارش دهنده مالک طرح صنعتی می باشد .

وکیل طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی و مسئله استفاده از عواید و منافع ناشی از تولید .توزیع.انتشار و ارائه آن دو امر علی حده می باشد .در حالی که ثبت طرح دو نتیجه مستقیم دارد :

1.نامیده شدن طرح به نام شخص ثبت کننده

2.ایجاد انحصار در تولید و توزیع و انتشار و به طور کلی استفاده عملی از عواید طرح ثبت شده

پس از تاریخ ثبت طرح که متعاقب طی مراحل مختلف و تایید مراجع قانونی ذیصلاح است استفاده غیر قانونی و بدون رضایت مالک طرح صنعتی ثبت شده نه تنها به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانون مدنی و نیز ماده یک کنوانسون پاریس مصداق رقابت مکارانه و موجب ایجاد مسئولیت برای استفاده کننده و الزام به جبران غرامت مالک طرح صنعتی می شود بلکه تحت شرایطی موضوع واجد وصف مجرمانه بوده و با شکایت شاکی خصوصی مرتکب مستحق مجازات نیز می باشد.

مجموعه حمایت های قانونی از طرح ثبت شده باعث گشته که مالکیت طراح اصلی و پدیدآورنده تحت نظام خاص خود محترم نگهداشته شده و از تضییع حقوقش از طریق مجاری قانونی جلوگیری شود ،البته شناسایی حق و استفاده از حمایت های قانونی-قضایی احتیاج به دانش حقوقی تخصصی دارد.

خصوصیات طرح صنعتی

به طور کلی مالکیت صنعتی زیر مجموعه مالکیت فکری – معنوی می باشد که این شاخه از حقوق واجد خصوصیات عمده ذیل است :

1.جنبه مادی نداشته و تماما مربوط به خلاقیت و نوآوری فکری می باشند.

2.تولید و استفاده از آنها به خودی خود نشانه قطعی مالکیت محسوب نمی گردد.

3.جنبه دائمی نداشته و پس از مدتی از تاریخ ایجاد و ثبت توسط مالک قابل استفاده بوده که پس از سپری گشتن این مدت جنبه عمومی یافته و حمایت های قانونی سابق را از دست خواهند داد.

4.حق انحصاری به صاحب و مالک ان می دهند .

وکیل ابطال طرح صنعتی،وکیل ابطال گواهی تصدیق طرح صنعتی

هر ذینفع به موجب قانون می تواند ابطال گواهی طرح صنعتی ثبت شده را بخواهد ،عمدتا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی متقاضی ابطال یک طرح می شوند که قبل از تاریخ وبت طرح مورد نظر همان طرح را یا مشابه آن را به نام خود ثبت نموده باشند.

البته افراد دیگری نیز هستند که می توانند متقاضی ابطال باشند،فرض کنید قطعه ای صنعتی در بازار توسط کارگاه های گوناگونی تولید شده و سالیان سال است که در انحصار شخص خاصی نیست ،اگر کسی مبادرت به ثبت اختصاصی آن نماید قطعا هر تولید کننده ای می تواند درخواست ابطال آن را بدهد  چرا که رواج سابق و استفاده همگانی کاسب از شیاع طرح و عدم بکارت آن داشته و گواهی ثبت مورد بحث با وجود ثبت مورد حمایت قانونی قرار ندارد .

گفتنیست گاهی مواقع در دعاوی ابطال طرح و گواهی آن مستندات خواهان پرونده حاکی از این واقعیت است که مبتکر و طراح دو یا چند فرد یا شخص حقوقی بوده اند ولی یک نفر بدون اطلاع سایرین و بدون مجوز قانونی مبادرت به ثبت اختصاصی طرح نموده اند که این امر آشکارا از موارد ابطال طرح توسط دادگاه می باشد .

طرح دعوای ابطال گواهی ثبت و پروانه طرح صنعتی دعوایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد و این دعوا مستقیما ارتباطی به اتهامات مربوط به نقض حقوق مالکانه ثبت کننده طرح نیست.

وکیل ابطال ثبت طرح صنعتی

ادله اثبات در دعاوی طرح صنعتی

به طور کلی در طرح دعاوی حقوقی و کیفری شیوه صحیح طرح دعوا در محاکم و نیز به کار گیری ادله اثبات دعوا به لحاظ مقررات شکلی از اهمیت به سزایی برخوردار است،البته دعاوی مربوط به طرح صنعتی با لحاظ استفاده از دلیل در دادگاه و دادسرا ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است دفتر وکالت ما با دانش فنی و حقوقی ویژه می تواند در طرح دعوا و به کارگیری ادله متناسب شما را در این زمینه یاری نماید.

ابطال ثبت طرح صنعتی

ابطال ثبت طرح صنعتی یا ابطال گواهی ثبت طرح صنعتی یک دعوای غیر مالیست که هر ذینفع می تواند در صورت تخلف ثبت کننده و عدم توجه اداره مالکیت فکری به فقدان شرایط قانونی در ثبت طرح صنعتی از دادگاه صالح تقاضا نماید .

وکالت طرح صنعتی،وکیل متخصص طرح صنعتی،وکیل طرح صنعتی در تهران ،بهترین وکیل طرح صنعتی،وکالت تخصصی طرح صنعتی،بهترین وکیل طرح صنعتی