وکیل شرکت/وکیل شرکت های تجاری

شرکت به مجموعه آورده های موسسین اعم از آورده های نقد و غیر نقد و حتی هنر و صنعت گویند که دارای شخصیتی مجزا از شرکا و آورندگان آن تشکیل داده لذا می تواند طلبکار،بدهکار ،ورشکسته یا منحل شود.

موسسین شرکت های تجاری ممکن است اشخاص حقیقی و افراد عادی صرف نظر از جایگاه و جنسیت یا اشخاص حقوقی اعم از سایر شرکت های تجاری و بازرگانی یا اشخاص حقوقی دولتی و یا خصوصی غیر بازرگانی باشند.

دعاوی شرکت ها

مطالبات مالی وجه نقد و ارز های خارجی.الزام به ایفای تعهداتقراردادی.مطالبه خسارات قراردادی و غیرقراردادی.دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر.مطالبه خسارت مربوط به رقابت مکارانه.رهن و فک رهن.مطالبه ثمن و تسلیم مبیع.دعاوی مربوط به مالکیت فکری.برند و طرح صنعتی و اختراع و نقل و انتقالات مربوطه….

‌انواع شرکت های تجاری

شرکت های شناسایی شده ومقبول از جانب قانونگذار ایران:

شرکت سهامی عام یا خاص

شرکت های نسبی و تضامنی

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی

شرکت های تعاونی

وکالت ابطال عملیات و اقدامات شرکت

برخی از تصمیمات و اقدامات ارکان شرکت یا مدیران و مدیر عامل که آشکارا مخالف قانون یا اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت باشد قابل ابطال از طریق دادگاه صالح می باشند،تا از این طریق از توجه ضرر به شرکتی شرکت یا اشخاص ثالث جلوگیری شود.البته بسته به نوع شرکت و تصمیمات و اقدامات موضوع درخواست ابطال امکان یا عدم امکان ابطال و شیوه طرح دعاوی مربوطه متفاوت می باشد.

تنظیم قرارداهای شرکت‌

با توجه به تخصصی شدن شعب دادگاه ها و نیز فعالیت های شرکت ها ،جهت تنظیم قرارداهای مربوط به شرکت نیاز به مهارت و دانش حقوقی خاص هر زمینه حقوقی وجود دارد تا در صورت بروز اختلافات حقوقی طرفین قرارداد و یا بروز موانع اجرای قرارداد مراجعه به دادگاه ها و احقاق حقوق قانونی و قراردادی شرکت به آسانی میسر گردد.

وکیل شرکت.وکیل شرکت‌های بازرگانی.وکیل شرکت های خارجی