وکیل اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی ،وکیل متخصص اعاده دادرسی .وکیل اعاده دادرسی حقوقی ،وکیل اعاده دادرسی کیفری ،وکیل اعاده دادرسی خاص ، وکیل اعاده دادرسی ویژه ،اعاده دادرسی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری،وکالت اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای صادره از محاکم دادگستری است .اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی و کیفری امکانپذیر است که البته در پرونده های حقوقی محدودیت زمانی برای طرح دعوا داشته و از این جهت با اعاداه دادرسی کیفری واجد اختلاف می باشد.

ازطرفی اعاده دادرسی به اعاده دادرسی عام و خاص.اعاده دادرسی حقوقی وکیفری.اعاده دادرسی معمولی و ویژه تقسیم بندی می گردد

وکیل متخصص اعاده دادرسی

در پرونده های حقوقی اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام قطعی صادره و نزد همان شعبه صادرکننده رای مورد اعتراض به عمل می آید چه دادگاه بدوی باشد چه دادگاه تجدیدنظر استان در حالی که در پرونده های کیفری اعاده صرفا نسبت به احکام محکومیت قطعی صادره از محاکم کیفری صورت گرفته و مرجع درخواست و رسیدگی به اعاده دادرسی دیوانعالی کشور می باشد .

با توجه به تجربه و سابقه و نیز دانش حقوقی بالای قضات محترم دیوانعالی کشور به نظر می رسد شانس نقض رای محکومیت کیفری در اعاده دادرسی از احکام کیفری نزد دیوانعالی کشور در صورت نگارش صحیح و حرفه ای درخواست اعاده دادرسی توسط وکلای با دانش حقوقی ممتاز بیشتر از اعاده دادرسی حقوقی است .

با توضیحات فوق مشخص می گردد که نقش وکیل اعاده دادرسی در تنظیم لایحه و دفاع از آن و نیز به کار گیری ادله اثبات دعوا در اعاده دادرسی از آرا بسیار برجسته است.چه بسیار آرای خطایی که بدون اعتراض اجرا یا با اعتراض غلط موجبات تضییع بیشتر حق را فراهم آورده است .

وکیل متخصص اعاده دادرسی،وکالت تخصصی اعاده دادرسی

بهترین وکیل اعاده دادرسی

با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید مقررات اعاده دادرسی به موجب ماده 477 قانون فوق الذکر تا حد زیادی تغییر کرده و اعاده دادرسی از آرای حقوقی نیز شانس طرح در دیوانعالی کشور را البته پس از تایید ریاست قوه قضاییه دارا شده اند لذا اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه یا همان اعاده دادرسی خاص یا ویژه جایگه ممتازی را یافته است .

حضوربهترین وکیل اعاده دادرسی و به طور کلی وکلای متخصص این طریق شکایت از آرا در نگارش لوایح و تنظیم دفاعیات شایسته می تواند رای قطعی محکومیت یا رد دعوای حق را تغییر داده و در جهت احقاق حق ضایع شده شما  کمک شایان توجهی نماید.

وکیل اعاده دادرسی خاص

به دلالت نص ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی خاص یا ویژه هم نسبت به احکام و هم قرار های قطعی صادره از کلیه مراجع قضایی کشور امکانپذیر است  که برای این کار می بایست ابتدا یک درخواست اعاده دادرسی صحیح با توجه به جهات حکمی و موضوعی خاص هر پرونده تنظیم گردد پس از آن با توجه به سطح مشغله ریاست قوه قضاییه هیئتی سه نفر از جانب ایشان مامور برسی پرونده شما خواهند شد پس از تایید وجود موجبات نقض توسط هیئت مذکور ریاست قوه قضا نیز آن را امضاءو پرونده راهی شعب خاص مقرر در ساختمان دیوانعالی کشور خواهد شد که این شعب سه نفر قاضی متخصص و با سواد حقوقی درجه اول دارند که پس از نقض رای مبادرت به رسیدگی ماهوی کرده و انشاء رای شایسته و قانونی می نمایند.

وکیل متخصص اعاده دادرسی می تواند با برسی پرونده شما به کمک دانش و تجربه خود جهات نقض را در پرونده شما شناسایی نموده تا بر اساس آن وبا نگارش درست درخواست اعاده دادرسی شمارا به نتیجه مطلوبتان برساند.

وکیل اعاده دادرسی ویژه

اعاده دادرسی ویژه یا خاص صرفا از طریق و با موافقت رئیس قوه قضائیه و در موارد صدور آرای قطعی اعم از حکم و قرار های نهایی که به تشخیص مقام مزبور مخالف آشکار مسلمات فقهی است  امکان طرح را دارد ،به نظر می رسد اولا : با توجه به حساسیت و جایگاه مرجع اعاده دادرسی خاص (ریاست قوه قضائیه)و ثانیا:پیچیدگی پرونده های معد برای اعاده دادرسی و ثالثا: این واقعیت که حقوق دانشی دشواروتدریجی است .استفاده از وکیل در طرح اعتراض اعاده دادرسی ضرورت دارد.

وکیل اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری به موجب قانون جدید توسط محکوم علیه در موارد ذیل قابل طرح می باشد:

کسی مرتکب قتل دیگری شود سپس زنده بودن وی محرز گردد

درباره شخصی به اتهام واحد احکام متعددی صادر گردد

در دادگاه ثابت شود اساس رای اسناد جعلی یا شهادت کذب بوده است

بعد از صدور حکم ادله جدیدی یافت شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد

و……..

وکیل اعاده دادرسی کیفری،وکالت اعاده دادرسی کیفری

وکیل اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی حقوقی در پرونده های موضوع صلاحیت محاکم حقوقی بدوی ،تجدیدنظر استان ،محاکم خانواده و سایر مراجع مامور رسیدگی به دعاوی حقوق خصوصی قابل طرح بوده ،و قانونا در موارد ذیل قابل طرح می باشد :

موضوع رای مورد درخواست خواهان نبوده

حکم بیش از میزان خواسته صادر گشته

وجود تضاد در حکم

حکم مستند به اسنادی باشد که جعلی بودن آنها آشکار گشته

کشف ادله جدید پس از تاریخ صدور حکم

و……

وکیل اعاده دادرسی حقوقی،وکالت اعاده دادرسی حقوقی

دفتر وکالت ما با بهره گیری از دانش حقوقی و تجربه وکلای متخصص قادر است وکالت  اعاده دادرسی از احکام کیفری و حقوقی شما رابه عهده گرفته و در احقاق حقوقتان به شما کمک نماید .