وکیل طلاق

مشاوره حقوقی طلاق

طلاق به لحاظ تعریف حقوقی یک ایقاع تشریفاتی و عمده طریق انحلال عقد نکاح دائم است.طلاق تقسیم بندی های متفاوتی دارد؛طلاق رجعی،طلاق بائن،طلاق عدی،طلاق خلع و طلاق مبارات….

مشاوره حقوقی در زمینه طلاق با توجه به آثار حقوقی و غیر حقوقی طلاق از اهمیت بسیاری برخوردار است،انتخاب بهترین اقدام حقوقی یا اساسا صرف نظر کردن از هرگونه اقدامی در این زمینه پس از مشاوره حقوقی با وکیل مشاور مشخص گشته و مشاوره تخصصی طلاق به شما در تصمیم گیری کمک خواهد کرد.

وکالت طلاق

طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد وکلای طلاق بیشتر از تجربیات پرونده های مشابه قبلی می توانند شما را در رسیدن به نتیجه مطلوبتان یاری کنند که البته نیل به نتیجه مورد نظر در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و وکلا از جانب موکلین تلاش متناسب حقوقی را به عمل می آورند.

حکم طلاق

حکم طلاق دادنامه صادره از دادگاه خانواده به لحاظ محلی صالح که دعوا نزد آن طرح گردید صادر می گردد بسته به نوع و شخص متقاضی طلاق و وجود یا عدم وجود فرزند مشترک دادنامه طلاق می تواند متفاوت و گوناگون صادر گردد.

برای مثال در صورت وجود فرزند مشترک و عدم توافق زوجین در خصوص حضانت و نگهداری طفل دادگاه ضمن حکم طلاق مسئله حضانت و نگهداری را تعیین تکلیف نموده و رای شایسته صادر می کند.

به همین ترتیب در خصوص حقوق مالی زن که ناشی از نکاح بوده در صورت مطالبه زن رای مقتضی با جلب نظر کارشناسان مربوطه صادر خواهد شد عمده این موارد اجرت المثنی کار در منزل همسر،نحله و …می باشند.

مشاوره وکیل در دعوای طلاق

طرح دعوای طلاق از طرف مرد یا زن طرف زن و نیز با رضایت هردو طرف ممکن است طرح شود ،طلاق از طرف مرد اصل و یک حق است لیکن مسئله پرداخت حقوق مالی زن از قبیل مهریه و الی آخر می تواند استفاده از این حق را تحت شعاع قرار گیرد.

طلاق از جانب زن یک استثنای قانونی است و در مواردی است که قانون و انصاف ادامه زندگی با مرد را برای زن تقریبا غیر ممکن و خارج از تحمل زن در آن شرایط در نظر گرفته اند،عمده این موارد از اعتیاد مرد و بیماری مسری او و ضرب جرح زن توسط مرد است تا ترک زندگی زناشویی و عدم پرداخت نفقه یا غیر ممکن گشتن اجرای رای پرداخت نفقه.

مقدمات طلاق

درخواست طلاق به شکل دادخواست در دادگاه خانواده طرح می گردد لیکن رعایت مقررات قانون آئین دادرسی در روند رسیدگی به دعوای طلاق صورت نمی گیرد ،در موارد طلاق توافقی دادگاه قبل از تصمیم گیری در این زمینه جهت تلاش برای ایجاد سازش موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می نماید ،در خصوص طلاق از جانب زن و طلاق از جانب مرد موضوع برای ایجاد سازش به داور معرفی شده از سوی طرفین ارجاع و هر داور جداگانه نظر خود را در این خصوص می دهند.

مشاوره حقوقی طلاق